Co je flotace

Flotace je separační proces, který má široké průmyslové uplatnění při separaci minerálních rud, uhlí, při čištění odpadních vod nebo recyklaci plastů. Separační proces je založen na rozdílné smáčivosti složek ve směsi. Vzduchové bubliny se lépe zachytávají na hydrofobní (špatně smáčivý) povrch částic. Vytvořené shluky - tzv. flokule jsou pak vynášeny k hladině, protože jejich hustota je nižší než hustota okolního kapalného prostředí.  Hydrofilní (dobře smáčivé) složky zůstávají ve vsádce. Protože většina plastů je hydrofobní, je nutné při separaci směsi plastů využít selektivní smáčení jedné nebo více složek ve směsi. V případě plastů přitom dochází k adhezi více bublin na jednu plastovou částici. Flotace se úspěšně používá pro recyklaci PET lahví nebo pro separaci směsí více plastů. 

 
Při interakci menší bubliny a větší částice rozeznáváme dva hlavní děje:
1/ kolize - bublina se přibližuje k částici (stacionární nebo klesající); přitom vlivem proudění kapaliny kolem částice dochází k odklonu trajektorie bubliny a změně její rychlosti. Bylo prokázáno, že řídícím dějem je vztlakový mechanismus daný podílem stoupavé rychlosti bubliny ku usazovací rychlosti částice (Hubička et al., J. Mineral Process., 2013) .
 
 
2/ adheze - po vzájemném přiblížení bubliny k  povrchu částice dochází k ztenčování kapalného filmu, jeho přetržení a poté ke vzniku třífázového kontaktu. Ten se rozšiřuje až do vzniku stabilního stavu, který je charakterizován průměrem třífázového rozhraní a smáčecím úhlem.
 
Celý průběh výrazně ovlivňuje přítomnost povrchově aktivních látek - surfaktantů. Ty výrazně snižují povrchové napětí roztoku; zároveň dochází i k jejich preferenční adhezi na rozhraních tuhá látka - kapalina  a tuhá látka - plyn. 

 

Vyhledávání

Kontakt

Laboratoř flotace doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová

Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemického inženýrství
místnost BS 66 (laboratoř) a BS 68

Technická 3
166 28 Praha 6
+420 220 44 3235